Budowa elektrowni fotowoltaicznej – infrastruktury służącej do produkcji
i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla

Z.P.W „TOMTEX” S.A.

        Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury służącej do produkcji energii
elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych tj. Instalacji fotowoltaicznej wraz
z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej o mocy przyłączeniowej
537,60kw. Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby
własne wnioskodawcy, a niewielka ilość zostanie wprowadzona do sieci
elektroenergetycznej. Instalacja fotowoltaiczna pozwoli na uzyskanie rocznie około
560mwh czystej energii elektrycznej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł
energii, zmniejszenie kosztów produkcji w działalności wnioskodawcy,
uniezależnienie się wnioskodawcy od dostaw energii elektrycznej z sieci oraz
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, a także wzrost
udziału energii z odnawialnych źródeł w bilansie paliwowo – energetycznym
województwa łódzkiego.
Użytkownikami projektu będą wnioskodawca, pracownicy, okoliczni
mieszkańcy i osoby przyjezdne oraz mieszkańcy Tomaszowa
Mazowieckiego, a także województwa łódzkiego.

Wartość projektu: 2 974 871,36 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 350 388,11 PLN