Ogłoszenie:

Zarząd Spółki TOMTEX S.A. w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie Art 399 Par.1 w związku z art.400 Par.1 i art.401 Par 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Par.21 pkt.3 p.pkt3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 roku o godz 11:00 w siedzibie Spółki w Tomaszowie Mazowieckimprzy ul Włókienniczej 12/18 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:
11. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
12. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
13. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do uchwał.
14. Przyjęcie porządku obrad.
15. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
16. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
17. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ZPW TOMTEX z działalności za rok 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
18. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
b) pokrycie straty
c) udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019,
d) udzielenie Członkom Rady Nadzorzej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019,
19. Wolne wnioski.
20 Zamknięcie obraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy/